top of page

Nezávislé
energetické studie

Studie

Pro naše zákazníky, majitele nemovitostí z podnikatelské, soukromé, státní sféry i samosprávy, zpracováváme detailní studie zaměřené na celkové nemovitostní portfolio i každý objekt samostatně.

 

Studie poskytují věrohodný obraz o aktuálních možnostech optimalizace vybraných prvků vlastního energetického portfolia s ohledem na potenciál využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně instalace fotovoltaických panelů a bateriových úložišť, a to s případným využitím některé z aktuálně dostupných dotačních možností.

1.png

Díky našemu jedinečnému automatizačnímu systému jsme schopni zpracovávat stovky individualizovaných studií v krátkém čase. Každá z nich je pak zhodnocena profesionálním týmem analytiků a přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka. 

2.png

Nedoporučujeme žádné výrobky a služby vlastní nebo třetích stran. Naším cílem je poskytnout nestranné závěry týkající se optimálních možností pro vaše energetické portfolio. Proto vždy zůstáváme na vaší straně. 

3.png

Pracujeme s konkrétními daty týkající se počítaného objektu. Při zpracovávání dat využíváme náš vysoce efektivní, roky vylepšovaný matematický model, díky kterému vytváříme simulace s maximální přesností. Nic si nevymýšlíme, nic nezaokrouhlujeme ani nezjednodušujeme. 

Typy studií

Typy studií

Komerční objekty
- hromadné studie
kom_obj.png
download_icon_edited.png

Pro naše zákazníky, kteří mají ve správě velké množství objektů, zpracováváme stovky individuálních studií pro každý objekt, včetně doporučení o výhodnosti pořízení alternativních zdrojů energie a/nebo bateriových systémů pro danou lokalitu a možností flexibilního řízení vybraných spotřebičů.

 

Oproti obecné struktuře naší studie, zaměření na komerční objekty přináší rozšíření o následující témata:

 • Návrh rozšíření energetického portfolia o alternativní zdroje jako jsou kogenerační jednotky, větrné elektrárny, vodní elektrárny, …

 • Analýza jednotlivých spotřebičů a možnost jejich chytrého řízení

 • Pro vhodné případy analýza přínosu sloučení odběrných míst

Elektromobilita
elektromobil.png
download_icon.png

Nabízíme přípravu studie pro přechod vozového parku na elektromobilitu. Uvažujeme dopad

do technické i ekonomické oblasti.

Výstupem studie je optimální množství nabíjecích stanic, velikost bateriového úložiště

a především celková ekonomika zvažovaného projektu, včetně návratnosti investice, ročních výnosů a míry soběstačnosti s přihlédnutím k potenciálním prodejům přetoků na spotovém trhu. Zahrnujeme i aktuálně dostupnou dotační podporu do projektu.

Průmyslové areály
download_icon.png

Zpracováváme komplexní studie pro velké výrobní i komerční areály, zemědělská družstva

a další průmyslové a zemědělské objekty.

 

Navrhujeme nejvýhodnější kombinaci alternativních zdrojů energie včetně jejich typů a rozsahu, velikosti bateriového systému a možností chytrého řízení vybraných spotřebičů. Samozřejmostí jsou ekonomické faktory jako návratnost investice či aktuální možnosti dotačních titulů.

Oproti obecné struktuře naší studie, zaměření na průmyslové a zemědělské objekty přináší rozšíření o následující témata:

 

 • Návrh rozšíření energetického portfolia o alternativní zdroje jako jsou kogenerační jednotky, větrné elektrárny, vodní elektrárny, …

 • Analýza jednotlivých spotřebičů a možnost jejich chytrého řízení

 • Pro vhodné případy analýza přínosu sloučení odběrných míst

prum_obj.png
Města a obce
download_icon.png

Zpracujeme vám podrobnou analýzu energetické situace obecního majetku, i ve variantě                společenství. Dále nabízíme pro komplexnější pohled zpracování energetické koncepce,

která se detailně zabývá všemi sektory obce či města a zohledňuje veškeré toky energie

na zvoleném území.

 

Součástí je návrh energetického akčního plánu, který slouží do budoucna jako koncept

pro postupný přechod na alternativní zdroje energie. Výstupem bude návrh smysluplných opatření pro danou místní situaci, konkrétní objekty ve vlastnictví samosprávy a veřejné osvětlení, včetně technické specifikace a vyčíslení investičních a provozních nákladů. 

Oproti obecné struktuře naší studie, zaměření na obec či město přináší rozšíření o následující témata:
 

 • vrh rozšíření energetického portfolia o alternativní zdroje jako jsou kogenerační jednotky, větrné elektrárny,   vodní elektrárny, …

 • Energetická bilance

 • Pro vhodné případy analýza přínosu sloučení odběrných míst

municipalita (1).png
Bytové domy
bd.png
download_icon.png

Pro správce bytových objektů i společenství vlastníků jednotek nabízíme zpracování nezávislé studie jejich objektu, návrhu optimální varianty alternativních zdrojů energie, případně velikosti bateriového úložiště, pokud se vyplatí.

 

Samozřejmou součástí studie je velikost a návratnost investice, vyčíslení provozních nákladů

a aktuální možnosti využití dotací. Jako jediní dále nabízíme systém spravedlivého rozpočítávání výnosů a nákladů mezi jednotlivé majitele bytových jednotek.

Oproti obecné struktuře naší studie, zaměření na bytový dům přináší rozšíření o analýzu přínosů sloučení odběrných míst.

Rodinné domy
rd (1).png
download_icon.png

Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním přesných energetických studií pro rodinné domy, které jsou založeny na přesné lokalizaci objektu, tvaru a sklonu střechy, typu a množství spotřebičů a systému vytápění.

 

Výstupem je doporučení pro optimální velikost alternativního zdroje energie (nejčastěji fotovoltaických článků), kapacita bateriového úložiště a případná změna zdroje vytápění. Návratnost investice a aktuální možnosti dotace jsou samozřejmostí.

 

Studie následně slouží jako podklad pro výběr dodavatele, či srovnání několika konkurenčních nabídek, aby jste měli jistotu, že dostáváte opravdu to, co je pro Vás nejlepší.

Struktura studie

Struktura studie

Připravíme pro vás detailní studii konkrétního (i budoucího) energetického portfolia. Nalezneme optimální variantu nového systému či prostor pro optimalizace a rozšíření systému stávajícího. Využíváme reálné poskytnuté profily spotřeby. Pokud data z objektu nejsou k dispozici, na základě dílčích informací o chování portfolia jsme schopni namodelovat odpovídající profil spotřeby. Pro dosažení maximální přesnosti modelujeme chování portfolia v průběhu celého roku ve čtvrthodinových intervalech. 

 • ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU 

 

 • Přehled o současné výrobě elektrické energie a zpracování lokalizované predikce možností na základě polohy            a tvaru objektů.

 • Detailní přehled o spotřebě elektrické energie a zapojených spotřebičích. 

 • Přehled o náročnosti tepelného hospodářství.

 • PŘEDSTAVENÍ MOŽNOSTI OPTIMALIZACE STÁVAJÍCÍHO PORTFOLIA  

 • Navrhneme změnu distribuční sazby a rezervovaného příkonu.

 • Navrhneme možnosti a výhodnost chytrého řízení.

 • NÁVRH ROZŠÍŘENÍ ENERGETICKÉHO PORTFOLIA

 • Detailní rozbor vhodných alternativních zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren.

 • Hodnocení potenciálu všech vhodných ploch, tedy střech, fasád a pozemků.

 • Vhodnost a velikost akumulace elektrické energie.

 • Návrh na optimalizaci akumulace tepla, výměnu či doplnění tepelného zdroje.

 • VYHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

 • Výběr vhodné velikosti instalovaných prvků.

 • Optimalizace s pohledem na: návratnost, výhodnost (celkovou úsporu) a soběstačnost.

 • Představení několika variant ekonomického vývoje pro nejvýhodnější variantu - inflace a růstu cen energií,         vše v horizontu 20 let.

 • Zmapování možností a podmínek získání dotace. 

 • Zohlednění ekonomických i technických omezení.

download_icon.png

"Díky studii jsem získal představu o tom, jaká velikost FVE a baterie je pro můj dům výhodná z několika různých pohledů. Teď už vím, co můžu po dodavatelích požadovat, abych dosáhl ideálního výsledku."

František Müller

Majitel rodinného domu 

"Díky koncepci máme přehled o tom, jaké množství energie se v naší obci spotřebuje. Zároveň jsme dostali strukturovaná doporučení, co lze dělat pro zlepšení celkové energetické situace v obci."

Marek Pokorný

Starosta obce Bezkov

"Výsledky analýzy nám ukázaly zajímavé možnosti zefektivnění našeho provozu chladících a mrazících zařízení a velký potenciál energetických úspor, dosažitelných s relativně malými náklady. Tato studie hraje velmi významnou roli pro naše další rozhodování ohledně energetické strategie firmy a stane se východiskem v následných krocích."

Lukáš Drlík

Zdravé stravování (průmyslový objekt)

"Studie nám ukázala vysoký potenciál uvážovaných opatření a dopomohla k rychlejšímu rozhodování ohledně energetických opatření. Na základě modelovaných simulací jsme nyní schopni kvalifikovaně rozhodnout o reálných dopadech instalací ve všech areálech naší firmy a efektivně prioritizovat jednotlivé realizace."

Zákazník si nepřál být zveřejněn

Reference

Váš dotaz byl odeslán ke zpracování, co nejdříve se mu budeme věnovat.

oportys-energy-logo (1).png

Napište nám

Oportys a.s.

Dvořákova 44/14, 602 00 Brno-střed

+420 605 060 000

 • Facebook
 • LinkedIn
Kontakty
bottom of page